Monday Nov 27 Mon Nov 27
Tuesday Nov 28 Tue Nov 28
Wednesday Nov 29 Wed Nov 29
Thursday Nov 30 Thu Nov 30
Friday Dec 01 Fri Dec 01
Saturday Dec 02 Sat Dec 02
Sunday Dec 03 Sun Dec 03
Adult Lap Swim 06:30 am - 04:00 pm  
Personal Training 08:00 am - 09:00 am sharri mendez 
Water Walking 09:00 am - 11:00 am  
 
 
 
Water Walking 01:00 pm - 02:00 pm  
Family Swim 03:10 pm - 03:50 pm  
Adult and Teen Lap Swim 04:00 pm - 06:00 pm  
Adult Lap Swim 06:00 pm - 08:00 pm  
Water Walking 06:00 pm - 08:00 pm  
Adult Lap Swim 06:30 am - 03:00 pm  
 
Water Walking 09:00 am - 11:00 am  
 
 
 
Water Walking 01:00 pm - 02:00 pm  
Family Swim 03:10 pm - 03:50 pm  
 
Adult Lap Swim 06:00 pm - 08:00 pm  
 
Adult Lap Swim 06:30 am - 04:00 pm  
 
Water Walking 09:00 am - 11:00 am  
 
 
 
Water Walking 01:00 pm - 02:00 pm  
Family Swim 03:10 pm - 03:50 pm  
Adult and Teen Lap Swim 04:00 pm - 06:00 pm  
Adult Lap Swim 06:00 pm - 08:00 pm  
Water Walking 06:00 pm - 08:00 pm  
Adult Lap Swim 06:30 am - 03:00 pm  
 
 
 
 
 
Water Walking 01:00 pm - 02:00 pm  
Family Swim 03:10 pm - 03:50 pm  
 
Adult Lap Swim 06:00 pm - 08:00 pm  
 
Adult Lap Swim 06:30 am - 04:00 pm  
 
Water Walking 09:00 am - 11:00 am  
 
 
 
Water Walking 01:00 pm - 02:00 pm  
Family Swim 03:10 pm - 03:50 pm  
Adult and Teen Lap Swim 04:00 pm - 06:00 pm  
Adult Lap Swim 06:00 pm - 08:00 pm  
Water Walking 06:00 pm - 08:00 pm  
 
Adult Lap Swim 08:00 am - 09:00 am  
 
 
 
 
Adult Lap Swim 01:00 pm - 04:00 pm  
 
 
 
 
 
Adult Lap Swim 08:00 am - 09:00 am  
Family Swim 09:00 am - 09:45 am  
Family Swim 10:00 am - 10:45 am  
Family Swim 11:00 am - 11:45 am  
Family Swim 12:00 pm - 12:45 pm  
Adult Lap Swim 01:00 pm - 04:00 pm